Řádkové příkazy Windows

Autor: www.samuraj-cz.com

Řešení:

Přejít na kategorii:

sítové příkazy
procesy a služby
doména a group policy
disk a souborový systém
informační příkazy
ostatní
přepínače - operátory přesměrování
skripty a dávkové soubory
Sítě

ping - testuje spojení se vzdáleným PC, měří dobu odezvy (latenci)
ping 192.168.10.5 - cílový PC podle IP
ping -t komp1 - cílový PC podle DNS jména (provede se překlad) a neskončí po 4 paketech

ipconfig - konfigurace síťových adaptérů (zobrazení TCP/IP hodnot)
ipconfig /all - podrobný výpis
ipconfg /renew - obnoví IP adresu rozhranní
ipconfig /registerdns - obnoví DHCP pronájem a znovu zaregistruje adresu u DNS
ipconfig /flushdns - vyprázdní DNS cache
ipconfig /displaydns - zobrazí DNS cache

nslookup - nalezení DNS záznamů, zjednodušeně IP adresu k doménovému jménu
po spuštění má vlastní prompt
nslookup www.seznam.cz - vrátí A záznam z primárního DNS pro zadanou doménu

ls -d {domena} - výpis všech záznamů (pokud mám oprávnění) = Zone Transfer

arp - práce s ARP tabulkou (mapování IP adres na MAC adresy)
arp -a - vypíše ARP tabulku
arp -d 157.55.85.212 - smaže záznam
arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 - vloží záznam

netstat - aktivní TCP spojení na portu
netstat -b - vypíše aplikace, které vytvořili spojení
netstat -r - vypíše routovací tabulku
netstat -ano | findstr 3044 – hledání
netdiag - informace o připojení klienta, diagnostický nástroj, který testuje připojení počítače do sítě, ověřuje autorizaci apod

netsh - network shell - konfigurace sítě
po spuštění má vlastní prompt
řádkové příkazy (shell) pro konfigurace všeho ohledně sítí
například netsh interface ip konfigurace IP adresy

tracert - funkce traceroute, sleduje cestu k cíly (přes jaké uzly/hopy)
tracert www.google.com - pingá jednotlivé hopy

net – široká paleta příkazů okolo sítí, sdílení, účtů, služeb

net use Administrator heslo - změna hesla lokálního uživatele Administrator na heslo
net use - zobrazí mapované shary
net use u: \\ok\d - namapuje síťovou cestu na disk
net user uzivatel - zobrazí informace o lokálním účtu
net user uzivatel /expire:1.10.2011 - pro lokální účet nastaví dobu platnosti
net help user - nápověda k příkazu net user

route - informace o routovací tabulce
route print - vypíše routovací tabulku

telnet - klient pro službu telnet, vhodný pro testování běhu aplikace na nějakém portu
telnet www.google.com 80 - připojí se na danou adresu a port

ftp - jednoduchý klient pro FTP

tftp - jednoduchý klient pro TFTP

pathping - kombinace funkcí ping a traceroute, rychle projde cestu k cíly a vypíše hopy, pro každý hop provede statistiku pomocí pingu
pathping -q 10 www.google.com - dotaz na cíl podle DNS, 10 dotazů pro každý hop (zkrátí se délka provedení)

nbtstat - práce s NetBIOS, hlavně pro řešení problémů
nbtstat -n - lokálně registrovaná jména
nbtstat -c - zobrazí obsah NetBIOS cache
nbtstat -RR - obnoví záznam na WINS serveru

Procesy a služby
sc - ovládání služeb (services)
sc delete jmeno - odstraní službu
sc create jmeno - přidá službu
sc start jmeno - spustí službu

tasklist - běžící procesy systému, obdoba Task Manageru, jde volat na vzdálený počítač, zobrazuje vazby mezi procesy
tasklist /svc - zobrazí služby v každém procesu
tasklist /fi "PID eq 2500" – hledání procesu s daným ID

runas - start aplikace pod jinými právy
runas /user:ok\jmeno cmd.exe -

at - časové vzdálené spuštění, na vzdáleném počítači naplánuje spuštění určitého příkazu/úlohy

shutdown - vypnutí nebo restart počítače
shutdown -r -f -t 1 - restart PC za 1s s vynuceným ukončením aplikací

reg - řádkový příkaz pro práci s registry (jako regedit), hledání, vkládání, mazání ...

tskill - ukončení procesu podle PID či jména, i na vzdáleném PC
taskkill - silnější příkaz pro ukončení procesu, může používat filtry, ukončovat více procesů naráz

Doména a Group Policy

gpresult - Group Policy Result Tool
informace o aplikovaných politikách a bezpečnostních skupinách kam patří počítač a přihlášený uživatel

gpudate - provede update skupinových politik, normálně pouze změny, může se použít i na vzdálený PC
gpupdate /force - znovu aplikuje všechny politiky
dsadd - přídá objekt do AD

dsquery - vyhledává informace v AD
dsquery server - seznam DC serverů
dsquery server -hasfsmo schema - vypíše, kdo má roli Schema Master
dsquery server -hasfsmo name - vypíše, kdo má roli Domain Naming Master
dsquery server -hasfsmo infr - vypíše, kdo má roli Infrastructure Master
dsquery server -hasfsmo pdc - vypíše, kdo má roli PDC Emulator
dsquery server -hasfsmo rid - vypíše, kdo má roli RID Master
dsquery user -SAMID %USERNAME% - hledá uživatele podle SAM account name (bereme aktuálně přihlášeného) a vrátí jeho DN (distinguished name)

dsget - získává informace z AD

dsquery user -SAMID %USERNAME% | dsget user -SID - pro aktuálně přihlášeného uživatele vrátí jeho SID z AD

ntdsutil - databázová údržba Active Directory storu, spravuje FSMO, provádí autoritativní obnovení

browstat - zobrazí informace o doméně, PDC a browser, příkaz je z Windows Resource Kitu
browstat sta - zobrazí statistiky pro transporty

certutil - ovládání certifikační autority z příkazového řádku, je součástí Certificate Services
certutil -dcinfo - zobrazí informace o certifikátech doménových řadičů

netdom - zařazení počítače do domény, přejmenování, zřízení trustu, příkaz je z Remote Server Administration Tools, Support Tools
netdom renamecomputer stare /newname:nove /userd:domain\admin /passwordd:* /reboot:60 - změní jméno počítače (lokálně i v doméně), provede restart za 60 minut
netdom query /d:domain FSMO - seznam serverů, které majá FSMO roli
netdom verify pocitac - ověří spojení s DC a vypíše jeho jméno

Disk a souborový systém

chkdsk - kontrola disku, kontroluje disk FAT tabulku i povrch
chkdsk /f - provede opravu

chkntfs - vypíná automatickou kontrolu při startu počítače, může provést neplánovanou
chkntfs /d - obnoví nastavení

diskpart - správa disků, partition, textové rozhranní vytváření/mazání a úpravu VOLUME, PARTITION s podporou RAID
po spuštění má vlastní prompt
expand umí zvětšit velikost partition

fsutil - práce s filesystémem
fsutil dirty query c: - kontrola stavu NTFS
dir - vypíše obsah adresáře

attrib - zobrazení a nastavení atributů souborů

copy - kopírování souborů

xcopy - kopírování i včetně podadresářů se spoustou možností

robocopy - kopírování/synchronizace adresářů, včetně podadresářů a oprávnění, vylepšené xcopy, funkce pro použití při zálohování, od Win

Vista součástí systému

md - vytvoření adresáře
rd - odstranění adresáře
bootcfg - konfigurace BOOT.INI
del - smazání souboru
cacls - konfigurace ACL na souborech
find - hledá řetězec uvnitř souborů
subst - přiřadí k adresáři písmeno disku
type - vypíše textově obsah souboru

Informace
systeminfo - přehled základních info o systému včetně instalovaných hotfixů
ver - vypíše verzi operačního systému
now - zobrazí aktuální datum a čas
set - konfigurace proměnných prostředí
set - vypíše nastavené proměnné, jsou zde důležité systémové hodnoty (třeba jméno stanice, k jakému DC se ověřila)
set test=15 - nastaví proměnnou

Ostatní
w32tm - synchronizace času
w32tm /config /manualpeerlist:131.107.1.10 /syncfromflags:MANUAL - synchornizace DC s externím zdrojem
w32tm /config /update - změna konfigurace
w32tm /resync - vyvolání sync

Přepínače - operátory přesměrování
Nejprve hodně zjednodušeně (a nepřesně) nějaké obecné přepínače, které můžeme použít spolu s jinými příkazy (dále zmíníme, jak je to ve skutečnosti).

| more - stránkuje výstup (po tom, co se zaplní stránka, tak čeká na stisk klávesy, než pokračuje s výstupem), zadává se za příkaz pomocí | (pipe - svislítko)

dir c:\windows | more
| findstr - ve výstupu vyhledá zadaný řetězec a vypíše pouze tyto řádky, zadává se za příkaz pomocí | (pipe - svislítko)

dir c:\windows | findstr system
Ve skutečnosti se nejedná o žádné obecné přepínače, ale využití jednoho operátoru přesměrování, v tomto případě | pipe, spolu s běžnými příkazy (programy) more a findstr. Pomocí těchto operátorů můžeme přesměrovat vstup a výstup příkazů.

> (znak větší) - přesměruje výstup příkazu do souboru nebo zařízení (tiskárna), standardně směruje do okna příkazového řádku

dir c:\windows > c:\vypis.txt - uloží výpis obsahu adresáře do souboru na disk
>> (dvakrát znak větší) - obdoba příkazu >, ale provádí přidání do uvedeného souboru

type file2.txt >> file1.txt - spojí soubor file1.txt a file2.txt
< (znak menší) - přesměruje vstup příkazu do souboru, standardně čte z klávesnice

vytvoříme soubor cmd.txt a do něj zadáme na dva řádky select disk 0 a list partition
diskpart < cmd.txt - vypíše seznam partition na disku 0
| (svislítko - pipe) - přesměruje výstup prvního příkazu jako vstup druhého

dir c:\windows | find "system" - z výpisu adresáře zobrazí pouze řádky, kde se nachází řetězec system
& (ampersand) - spojí dva příkazy, spustí nejprve jeden a pak druhý

dir c:\ & dir d:
Skripty a dávkové soubory (cmd, bat)
for - provede podmíněně příkaz několikrát (pracuje i se soubory a adresáři), mnoho možností použití

if - podmínka v dávkovém souboru

if exist test.txt (del test.txt) else (echo Nenalezeno) - pokud existuje soubor test.txt tak jej smaže, jinak vypíše text
goto - uvnitř dávkového souboru skočí na label

goto Konec - skočí na label konec
:Konec - label pro skok
echo - vypíše zadaný text

echo pokus - vypíše slovo pokus
echo %windir% - vypíše obsah proměnné
cls - vymaže obrazovku (okno příkazové řádky)
exit - ukončí skript nebo okno příkazového řádku
start - spustí příkaz v separátním okně příkazového řádku (a nečeká na provedení příkazu)
start dir c:
pause - čeká na stisk klávesy
sleep - čeká zadaný počet vteřin, příkaz je z Windows Resource Kitu

Převzato: www.samuraj-cz.com


Vytisknout řešení


Zpět na předchozí stránku